Szülőknek és nagyszülőknek

A gyermekek szívesen játszanak a LEGO kockákkal. Programsorozatunk segít, hogy a játékot tudatosan segíthesse, keresve a legjobb megoldásokat és motivációt. Készségfejlesztés, kreativitás elősegítése és a képzelet szárnyalása.

Kockás asztal Építési verseny

Pedagógusoknak

Mindenki tudja, hogy a LEGO praktikus és elfogadott készségfejlesztő eszköz. Konkrét példákon át beszélgetünk arról, hogy szerintünk milyen lehetőségek rejlenek a 2-14 éves korosztály tudatos LEGO használatában.

Kockás asztal Építési verseny

LEGO kedvelőknek

Ha szeretnéd a LEGO-t választani hobbidnak, segítünk eligazodni múltban, jelenben, az online térben és érdekességeket mutatunk. Ha már a hobbid, akkor beszélgethetünk kedvenc elfoglaltságodról.

Kockás asztal Építési verseny

Építési verseny részvételi szabályzata

1. SZERVEZŐ

Az „Építési verseny programsorozat” elnevezésű pályázatsorozat („Pályázat”) szervezője a Balaton-Bakony Kocka Klub Egyesület (8200 Veszprém, Kinizsi u. 39.; nyilvántartási szám: 19-02-0003676) (a továbbiakban: „Szervező”).

2. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

2.1. A pályázatban magyarországi lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező, a 7-es pontban meghatározott kizáró feltételek hatálya alá nem eső természetes személy („Pályázó”) vehet részt, aki a Pályázat időtartama alatt:

A pályázat beküldésének menete és érvényességének feltétele, hogy a Pályázó adatainak kezeléséhez a pályázó kiskorú pályázó esetében a szülő/törvényes képviselő kifejezett hozzájárulását adja oly módon, hogy az elkészített pályaműről készített képet/képeket feltölti jpg formátumban a www.bbkockaklub.hu/palyazat („Weboldal”) weboldalon vagy elküldi e-mailben az info@bbkockaklub.hu („E-mail elérhetőség”) e-mail címre és megadja az alábbi adatokat:

2.2. A sikeres részvételhez szükséges, hogy az adott Pályázó egy olyan fényképet is feltöltsön a Weboldalra, vagy elküldjön az E-mail elérhetőségre, ahol az alkotásával együtt látható. Ezen kívül a 2.1. pontban megnevezett összes feltétel teljesüljön. A Pályázó adatainak kezeléséhez történő hozzájárulás elmaradása esetén a pályázat érvénytelennek minősül!

2.4. Amennyiben ugyanaz a Pályázó több e-mail címről próbál pályaművel nevezni, úgy a Szervező valamennyi nevezését törli.

2.5. A Weboldalon feltöltött, vagy az E-mail elérhetőségre beküldött pályaművet a Szervező a Részvételi szabályzat követelményeinek megfelelően ellenőrzi, különös tekintettel a pályamű eredetére vonatkozóan. A beküldött pályamű nem tartalmazhat másokat sértő, ízléstelen ábrázolást, illetve nem sértheti más személy szerzői illetve személyiségi jogait, vagy a közérdeket. A Szervező fenti szabályai, illetve a Részvételi szabályzatban rögzített feltételek mentén – indoklás nélkül - a pályaművet vissza is utasíthatják.

2.6. A Weboldalon feltöltött, vagy az E-mail elérhetőségre elküldött képnek/képeknek saját szellemi terméknek kell lennie, más nevével, alkotásával, vagy egyéb kapcsolódó adattal való visszaélés esetén a pályaművet érvénytelennek tekintjük, és töröljük a pályázatból. A Szervező kizárja a felelősséget a résztvevők által beküldött bármely anyag vonatkozásában, azért kizárólag a versenyben résztvevő Pályázó a felelős. Amennyiben a Pályázó magatartása bármilyen módon jogsértő, úgy a felelősséget ezzel kapcsolatban köteles vagy ő, vagy kiskorú pályázó esetén a szülő/törvényes képviselő önállóan, vagy a Pályázóval együttesen viselni.

2.7. A Pályázó (kiskorú pályázó esetén a szülő/törvényes képviselő) pályázatban történő részvételével – a jelen 2. pontban foglaltak teljesülésével – kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Pályázó az általa beküldött alkotásai közlésre kerüljenek a www.bbkockaklub.hu weboldalon azzal, hogy a Szervező a későbbiekben a megjelenítés hasznosítására, felhasználására, többszörözésére, közzétételére, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz való közvetítésére, valamint a felhasználás egyéb módjára kiterjedően felhasználhatja - a szerző megfelelő megjelölése mellett, amennyiben azt igényli - saját kiadásaiban, online felületein, illetve saját portfóliójában az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint. Pályázó kijelenti, hogy a pályaműnek a Pályázat során, a www.bbkockaklub.hu weboldalon való közzétételéért, illetve annak későbbi esetleges felhasználásáért sem előre, sem pedig utólag semminemű ellenszolgáltatásra nem jogosult és ilyen jellegű igényt (szellemi alkotáshoz kötődő jogcím) vagy követelést nem támaszthat a Szervezővel szemben.

3. A PÁLYÁZAT MENETE

3.1. A Pályázat során a Zsűri három kategóriában oszt ki díjakat:

 • 8. pályázat esetén:
 • 3.2. A Zsűri a jelen Részvételi szabályzatnak megfelelő pályaművek beküldői között kategóriánként 1-1 LEGO készletet (kivétel 5.9. Pályázat) oszt ki az 5. pontban meghatározott építési témánként a pályázó nemének, életkorának figyelembe vételével.

  4. A ZSŰRI

  A zsűri tagjai a beküldött anyagokat szakmai szempontok alapján zsűrizik. Az értékelés és a nyertesek kiválasztása során a Pályázat témája (2.1. pont) és a pályamű kapcsolatát, a kidolgozottságot, és az ötletességet veszi figyelembe a zsűri.

  A zsűri tagjai a Szervező tagjai.

  5. A PÁLYÁZAT IDŐTARTAMA ÉS TÉMÁI

  1. 1. 2023.01.01. - 2023.02.28. Építs járművet!
  2. 2. 2023.01.01. - 2023.02.28. Építs használati tárgyat!
  3. 3. 2023.02.16. - 2023.03.31. Építsd meg álmaid otthonát!
  4. 4. 2023.02.16. - 2023.03.31. Építs valamit 25 kockából!
  5. 5. 2023.04.01. - 2023.05.15. Panelszoba építése
  6. 6. 2023.04.01. - 2023.05.15. Építs 8*8 alapra
  7. 7. 2023.07.01. - 2023.09.01. Szabad építés
  8. 8. 2023.07.01. - 2023.09.01. Építés 7 éven aluliaknak
  9. 9. 2023.09.01. - 2023.10.15. Könyv-, filmrészlet építése
  10. 10. 2023.09.01. - 2023.10.15. Építs állatot, növényt

  Ezen időtartamok alatt tölthetik fel a Pályázók (kiskorú Pályázók esetében szülei/törvényes képviselői) az alkotásokat a Weboldalon, vagy küldhetik el az E-mail elérhetőségre.

  Eredményhirdetés: Minden egyes pályázat lejárati idejétől számított két héten belül.

  6. DÍJ ÁTVÉTELE

  6.1. A nyertes Pályázókat a Szervező a megadott e-mail címen vagy telefonszámon tájékoztatja a díj átvételével kapcsolatos további információkról.

  6.2. A Szervező a pályázat eredményét, illetve a nyertesek nevét az eredményhirdetést követően haladéktalanul közzéteszi a www.bbkockaklub.hu oldalán és annak Facebook oldalán.

  7. KIZÁRÓ TÉNYEZŐK

  7.1. A Pályázatban a Szervező tagjai, valamint azok törvényben meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt (Ptk. 8:1. § (1) bek. 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói).

  7.2. A Szervező nem vállal felelősséget a Pályázó szándékosan félrevezető vagy téves adatközléséből eredő hibákért.

  8. ADATVÉDELEM

  8.1. A Pályázatban való részvétel önkéntes. Az Adatkezelő Balaton-Bakony Kocka Klub Egyesület (8200 Veszprém, Kinizsi u. 39.) minden személyes adatot, amelyhez a Pályázat során jut hozzá, bizalmasan és a hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezel.

  8.2. A Pályázó, kiskorú Pályázó esetén szülője/törvényes képviselője a pályázat beküldésével, valamint a Pályázó adatainak kezeléséhez adott hozzájáruló nyilatkozatával elfogadja jelen Részvételi szabályzatot és kifejezett hozzájárulását adja saját és a Pályázó személyes adatainak kezeléséhez a 9. pontban található Adatkezelési rendelkezése szerint. A hozzájárulás bármikor visszavonható, amely jog gyakorlása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

  8.3. Az adatkezelés célja, jogalapja, és az adatkezelés időtartama

  A beküldött alkotásokat az Adatkezelő a Pályázat lezárását követően 1 évig vagy a felhasználáshoz adott hozzájárulás visszavonásig kezelik, ezt követően törli rendszeréből.

  8.4. Adatkezeléssel kapcsolatos jogok

  A www.bbkockaklub.hu/palyazat oldalon a Pályázatra regisztráltak bármikor jogosultak adataik kezeléséről

  írásban a 8200 Veszprém, Kinizsi u. 39. címen, vagy az info@bbkockaklub.hu elérhetőségen keresztül.

  8.5. Jogorvoslat

  Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (levelezési cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, e- mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu, telefonszám: +36 (1) 391-1400, honlap címe: http://naih.hu), illetve a lakóhely vagy tartózkodási hely szerinti törvényszékhez lehet fordulni.

  8.6. A Pályázó a Pályázat során kizárólag a Pályázathoz kapcsolódóan tehet jognyilatkozatokat személyes adatai kezelésével kapcsolatosan.

  A visszavonó nyilatkozatot a Balaton-Bakony Kocka Klub Egyesület öt munkanapon belül dolgozza fel.

  9. VEGYES RENDELKEZÉSEK

  9.1. A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a díjak kézbesítésének – Szervező érdekkörén kívül eső – elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

  9.2. A Balaton-Bakony Kocka Klub Egyesület kizárja a felelősségét minden, a www.bbkockaklub.hu weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások esetére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a Pályázók téves rendszerüzeneteket kapnak díjaikat, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

  9.3. A Balaton-Bakony Kocka Klub Egyesület kizárja a felelősségét a Weboldal rajta kívülálló okból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a Weboldal nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

  9.4. A Balaton-Bakony Kocka Klub Egyesület fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Pályázó részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mailcímek, illetve a Pályázat szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Pályázót azonnali hatállyal kizárja a Pályázatból.

  9.5. Ha a Pályázó adatfeltöltés vagy feltöltés közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Balaton-Bakony Kocka Klub Egyesület semmilyen felelősséget nem vállal.

  10. INFORMÁCIÓK

  További részletes információk a Pályázattal kapcsolatban a következő weboldalon érhetőek el: www.bbkockaklub.hu. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Részvételi szabályzatot a Pályázat időtartama alatt, a Pályázóra nézve előnyösebb feltételek megállapításával egyoldalúan megváltoztassa.

  Veszprém, 2022. április 24.